Asp.net core https redirect ERR_TOO_MANY_REDIRECTS (on IIS)

Hi,

Your project after you deploy on IIS; when you want to do http to https redirect;
“ERR_TOO_MANY_REDIRECTS” brush up against.

For Solution add in startup.cs;

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
 services.Configure<ForwardedHeadersOptions>(options =>
      {
        options.ForwardedHeaders = ForwardedHeaders.XForwardedProto;
      });
 services.AddHttpsRedirection(opts => {
        opts.RedirectStatusCode = StatusCodes.Status301MovedPermanently;
        opts.HttpsPort = 443;
      });
}

and,

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
    {
..
 app.UseHttpsRedirection();
..
}

Asp.Net Core Deploying ERR_TOO_MANY_REDIRECTS ERROR ON IIS

Hi everyone,

You made a asp.net core. Everyting is okey in local. But on IIS deploying there is a problem.

Solution:

 <add name="aspNetCore" path="*" verb="*" modules="AspNetCoreModuleV2" resourceType="Unspecified" />

to

 <add name="aspNetCore" path="*" verb="*" modules="AspNetCoreModule" resourceType="Unspecified" />

Asp.Net Core and Cookies

Enable Cookies in Project for:

Startup.cs file in insert

And this using cookies for:
 string username = Request.Cookies["username"];
 string password = Request.Cookies["password"];

 

Asp.Net Core Session Not Working (Solution)

Startup.cs file in;

services.Configure<CookiePolicyOptions>(options =>
      {       
        options.CheckConsentNeeded = context => true;
        options.MinimumSameSitePolicy = SameSiteMode.None;
      });

change to:
options.CheckConsentNeeded = context => false;

Kestrel Server Different Port with Run For Asp.Net Core (Nginx)

Create kestrel service:

nano /etc/systemd/system/kestrel-oguzhanabali.com.service
[Unit]
Description=Oguzhan ABALI Blog

[Service]
WorkingDirectory=/var/www/oguzhanabali.com
ExecStart=/usr/bin/dotnet /var/www/oguzhanabali.com/OguzhanAbali.dll
Restart=always
# Restart service after 10 seconds if the dotnet service crashes:
RestartSec=10
KillSignal=SIGINT
SyslogIdentifier=dotnet-example
User=www-data
Environment=ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production
Environment=DOTNET_PRINT_TELEMETRY_MESSAGE=false

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Add the code below:

Environment=ASPNETCORE_URLS=http://localhost:5001

Asp.Net Core appsettings json get value in static class

Example appsettings:

{
 "Logging": {
  "LogLevel": {
   "Default": "Warning"
  }
 },
 "AllowedHosts": "*"
}

Create MyConfig name class and;

using Microsoft.Extensions.Configuration;
static class ConfigurationManager
{
  public static IConfiguration AppSetting { get; }
  static ConfigurationManager()
  {
    AppSetting = new ConfigurationBuilder()
        .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
        .AddJsonFile("appsettings.json")
        .Build();
  }
}

Now you can use it like :

string value = ConfigurationManager.AppSetting["value_Key"];

Asp.net MVC Css Menu Active Class

Selamlar,

Solutionunuzda “Helpers” adında bir folder oluşturduktan sonra HtmlHepers.cs adında bir class oluşturuyorsunuz ve bu class aşağıdaki kodlardan oluşuyor.

public static class HtmlHelpers

{

public static string ActivePage(this HtmlHelper helper, string controller, string action)

{

string classValue = "";

string currentController = helper.ViewContext.Controller.ValueProvider.GetValue("controller").RawValue.ToString();

string currentAction = helper.ViewContext.Controller.ValueProvider.GetValue("action").RawValue.ToString();

if (currentController == controller && currentAction == action)

{

classValue = "active";

}

return classValue;

}

}

 

Sonrasında _layout türevi menüyü yazdığınız yerde class=”@Html.ActivePage(“Home”,”Index”)” ekliyorsunuz. Bu size active stringini döndürecek. classValue=”active” bunu eğer active classınız farklıysa değiştirebilirsiniz.

İyi çalışmalar herkese..

No response while calling API in ASP.NET C# Web Forms

Asp.net webform uygulamasında async bir api call işlemi yapmaya çalışıyorsanız webformun async çalışmasını doğrulamalısınız.

Async=True
Orn: <%@ Page Title=”” Language=”C#” Async=”true” MasterPageFile=”~/Mast.. gibi

Daha sonra HttpClient ile post yaptığınız yerde ConfigureAwait(false) demelisiniz.

Orn: HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync(“api/user”, userDTO).ConfigureAwait(false); gibi.

Solution:

HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync("api/user", userDTO).ConfigureAwait(false);

 

Bir daha ki ipucunda görüşmek üzere, İyi çalışmalar…

ASP.Net’de Encoding ve Decoding Yapımı

Kullanım yerleri farklılık gösterebilir fakat daima işimize yarayacak bir kod bloğu. Özellikle QueryString ile veri gönderirken açık olarak parametre göndermek ciddi bir güvenlik zafiyetidir. İşte tamda bu alanda kullanmamız gereken bir özellik.

public static string Encode(this string str)
{
byte[] toEncodeAsBytes = UnicodeEncoding.Unicode.GetBytes(str); 
return Convert.ToBase64String(toEncodeAsBytes);
}
public static string Decode(this string str)
{
byte[] encodedDataAsBytes = Convert.FromBase64String(str);
return UnicodeEncoding.Unicode.GetString(encodedDataAsBytes);
}

Görüşmek üzere!